โครงสร้างบุคลากร

                                                                                                  นายชนะ  ศิลปภักดี

                                                                                               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านบนโพธิ์

                 นางวิมล  ปานดำ

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

         นางสาวจารุวรรณ  สุขผสาร

        ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข

          นางสุภาวดี  จันทรพิมล

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

                               นางสาวเจตสุดา แทบทับ

                                ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

                              นางสาวพวงชมพู  ยอดล้ำ

                                    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้